ضمانت نامه های گمرکی به منظور تضمین تعویق یا تقسیط سود و عوارض گمرکی،ترخیص موقت کالا،ترانزیت کالا و پاساوان صادر می شود.

انواع ضمانت نامه ها عبارت اند از:

انواع ضمانت نامه ها (نشان تجارت باختر)

ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده،ضمانت نامه حسن انجام کار،ضمانت نامه پیش پرداخت،ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان،ضمانت نامه پرداخت و سایر ضمانت نامه های مجاز و ضمانت نامه های گمرکی از انواع ضمانت نامه های تعهد پرداخت می باشد و ریسک بالایی را به بانک تحمیل می نماید.یکی از خصوصیات ضمانت نامه های گمرکی پرداخت قریب الوقوع آن در سر رسید ضمانت نامه بدون درخواست مضمون له یا ضمانت خواه می باشد و در نتیجه بانک در صدور آنها،وثائق با قابلیت بالای نقدشوندگی را مطالبه می نمایند.

 

انواع ضمانت نامه های گمرکی :

-ضمانت نامه پرداخت سود و عوارض گمرکی:

این ضمانت نامه های در مواقعی به کار می رود که وارد کننده کالا توان پرداخت یک جا و نقدی سود و عوارض گمرکی کالای وارد شده را نداشته باشد و ناگزیر است از گمرک درخواست نماید با تعیین مهلتی برای پرداخت بدهی مجوز ترخیص کالا را قبل از پرداخت سود و عوارض گمرکی صادر نماید و گمرک نیز این مجوز را در قبال صدور ضمانت نامه بانکی به انجام می رساند.

-ضمانت نامه ترانزیت کالا:

این گونه ضمانت نامه ها به منظور تضمین پرداخت سود و عوارض گمرکی کالاهایی صادر می شود که قصد وارد کننده،صرفا ترانزیت کالا،(ورود از مرز بازرگان و خروج از گمرک جنوب) می باشد. لذا وارد کننده حسب درخواست گمرک،مبنی بر حصول اطمینان از جهت خروج و ترانزیت کالا به اخذ ضمانت نامه از بانک اقدام می نماید.

-ضمانت نامه ترخیص موقت کالا :

زمانی که قصد وارد کننده از ورود کالا برگزاری نمایشگاه یا نمونه برداری،قالب گیری و کپی برداری از کالای وارد شده باشد و قصد فروش آن کالا در داخل کشور نباشد،حسب درخواست گمرک و اطمینان از بازگرداندن کالا پس از برگزاری نمایشگاه یا نمونه برداری،این ضمانت نامه از بانک درخواست می شود.

-ضمانت نامه پاسوان کالا:

این نوع ضمانت نامه نیز به منظور تضمین سود و عوارض گمرکی می باشد و به لحاظ عدم امکان نگهداری کالا در گمرک ورودی کشور یا سایر مشکلات در پرداخت سود و عوارض مربوطه ،کالای موصوف با نظارت گمرک به سایر گمرکات کشور یا انبارهای مورد قبول گمرک منتقل و پس از پرداخت سود و عوارض مربوطه،ضمانت نامه باطل می گردد.

-ضمانت نامه های ارزی:

ضمانت نامه های ارزی از جمله ضمانت نامه های با موضوع پیمانکاری یا تعهد پرداخت می باشند که توسط بانک های یک کشور به نفع دستگاه های اجرایی یا بانک های کشور دیگر صادر می شود.شرط صدور ضمانت نامه های ارزی توسط بانک ها و موسسات اعتباری ایرانی برای دستگاه ها و بانک های خارج از کشور به لحاظ احتمال پرداخت به آنها به مضمون له،اخذ موافقت بانک مرکزی می باشد.بدین منظور بانک ها می بایست ضمن بررسی های متداول خود برای صدور ضمانت نامه از طریق ادارات خارجه یا امور بین الملل یا عملیات ارزی خود با توصیف ارکان ضمانت نامه و موضوعیت آن از بانک مرکزی اقدام به اخذ مجوز نمایند

 

 

 

 

 

 

 

  • تاریخ ارسال : 30 اکتبر 2016
  • |
  • نوشته شده توسط : حامد افسری